čtvrtek 3 listopad 2022 Pořádané akce
Královský institut politických nauk s potěšením zve nejen odbornou veřejnost na konferenci Finis koncertu velmocí : Evropa a Rakousko-uherská monarchie na konci dlouhého 19. století. Předseda jeho správní rady Petr Nohel v programu vystoupí s příspěvkem: Aktualizace Habsburského rodinného statutu před a po roce 1918 . Anotace: Habsburský rodinný statut byl vydán v roce 1839 císařem Ferdinandem zv. Dobrotivým. a stal se základní normou souhrnně upravující vnitřní záležitosti Arcidomu Habsbursko-Lotrinského. Tento dynastický zákon nebyl veřejný, jeho vymáhání však bylo hlavou rodu vždy důsledně vyžadováno mj. proto, že do určité míry nahrazoval obecné zákony, z jejichž působnosti byli členové dynastie prakticky vyjmuti. Statut se navíc vyjadřoval také k jejich sňatkovým povinnostem, což mělo vliv na nástupnictví, titulaturu a v důsledku tedy i na samotné členství v panovnické rodině. Statut byl aktualizován nejen v roce 1900 císařem Františkem Josefem I., ale překvapivě i v roce 2011 Karlem Habsburským. Ukázalo se tak mimochodem, že současná rodina se soukromě některými jeho ustanoveními stále řídí.
Publikace vydaná u příležitosti nedožitých 100. narozenin JV prince Philipa, vévody z Edinburghu. Genealogická studie pojednává o princi Philipovi, manželovi britské královny Alžběty II. Všímá si rodových vazeb v rodinách jeho předků i titulatury jeho a jeho potomků. Práce představuje prince Philipa jako potomka mnoha panovnických dynastií, včetně těch českých, i jako příbuzného všech současných panovníků i mnoha hlav bývalých panovnických rodů.
Hlavním posláním institutu je pořádat přednášky, výzkum a publikační činnost směřující k otevřené celospolečenské diskusi o vhodném státním uspořádání naší země a to s respektem k hodnotám, z nichž evropská kultura a civilizace vzešla.